Projektas “Kunigaik?to Mikolo Kleopo Emte”Projekto id?ja

Projektas “Kunigaik?to Mikolo Kleopo Emte” yra skirta auk?tos kult?ros pabaigoje 18 rekonstrukcija – prad?ioje 19 am?i?. Pirmiausia mes esame suinteresuoti muzikos ir ?okio aspekt? kult?ros, taip pat karini? ir ekonomini? aspekt? Rusijos aristokratijos laiko gyvenime.

Projekto kaip atsidavimas id?ja Kunigaik?to Mikolo Kleopo Oginskio, kil?s 2008 metais, ir mes manome, oficiali prad?ia pirm? imperijos stiliaus kamuolys, m?s? organizuotas 2009 met? spalio m?nes?.

M?s? ?em? yra ?sik?r?s pa?ioje Europos ?irdyje, ji visada buvo svarbiausia scena – ne tik Europoje, bet ir visam pasauliui – istoriniai ?vykiai. Rekonstruotas tarp m?s? – tai Napoleono eros metu sunki? sukr?tim? pasauliui gali?, o sud?tingi ir neai?k?s. Per ?? laikotarp?, pagaliau dingo i? m?s? did?iojo t?vyn?s ?em?lapyje – Abiej? Taut? sandraugos. Ir tai buvo kunigaik?tis Mykolas-Kleopas Oginskis mums atrodo i? prarasto valstyb?s simbolis – intelektin?s, talentingas kompozitorius, filantropas, puikus valstybininkas, Oginski? parod? i?skirtini? diplomatinius ?g?d?ius, kad iki ?iol apsaugoti savo i?mir?s t?vyn?s interesus ir kovoti u? savo nepriklausomyb?s atk?rimo.

Projekto dalyviai “Kunigaik?to Mikolo Kleopo Emte” – ?mon?s, kurie ?ino, kaip klausytis muzikos, m?gstu ?okti, aistr? istorijos ir ?gyjantys ?kv?pimo joje ?moni? i? 21-ojo am?iaus.

Mes kvie?iame Jus prisijungti prie m?s? jud?jimo niekam kurio siela balsus m?s? ?loving? praeit?!